Φορτοεκφόρτωση μετασχηματιστή 225t με την χρήση υδραυλικών γρύλων.